Preventivní požární prohlídky

dle § 12, 13 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně patří mezi povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob podle zákona o požární ochraně.

Tyto pravidelné kontroly se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu. Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (tzn. činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popř. v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popř. jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení.

Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje:

  • datum provedení,
  • označení objektu a pracoviště,
  • zjištěné skutečnosti,
  • navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění,
  • jméno a podpis osoby, která záznam provedla,
  • jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby,
  • záznam o splnění navržených opatření.

Systém provádění preventivních požárních prohlídek a způsob vedení záznamů lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany).

Preventivní požární prohlídky se provádějí v následujících lhůtách:

  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce,
  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nejméně jednou za 6 měsíců,
  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (uvedené výše), nejméně jednou za rok.

Tyto lhůty mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany).

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany.

Kontroly se soustředují také na hasicí přístroje, jejich umístění, viditelnost.