Odborná způsobilost v požární ochraně

(dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Vyhláška rozeznává:

 • Odborně způsobilá osoba
 • Technik požární ochrany
 • Preventista požární ochrany

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA

 • Plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby. Jedná se o následující:
  • zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany u činností s vysokým požárním nebezpečím,
  • provádět odbornou přípravu preventistů požární ochrany u činností s vysokým požárním nebezpečím,
  • provádět odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek u činností s vysokým požárním nebezpečím.
 • Odborně způsobilými osobami jsou:
  • znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy,
  • fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený Ministerstvem vnitra,
  • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra,
  • příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky (podle zákona č. 238/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)HotwordStyle=BookDefault; .
 • Výše uvedeným fyzickým osobám vydá Ministerstvo vnitra osvědčení o odborné způsobilosti. Ministerstvo může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvědčení tomu, kdo při výkonu činnosti odborně způsobilé osoby vykazuje závažné nedostatky.
 • Činnost odborně způsobilé osoby může být vykonávána:
  • v pracovněprávním vztahu (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;HotwordStyle=BookDefault;  nebo
  • na základě zvláštního zákona (zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
  • Osoba odborně způsobilá má odbornou způsobilost i k výkonu činnosti technika požární ochrany.

TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY

-Plnění povinností vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat technici požární ochrany. Jedná se o následující:

 

 • zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany (např. přenosné hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (např. hydranty, požární dveře) a udržovat Hasicí přístroje  v provozuschopném stavu,
 • vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, umístění pro hasicí přístroje
 • dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 • označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany (např. přenosné hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (např. hydranty, elektrická požární signalizace),
 • pravidelně provádět preventivní požární prohlídky, jak jsou umístěny hasicí přístroje
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností, tzn. poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace,
 • bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru krajeHotwordStyle=BookDefault;  každý požár vzniklý při činnostech právnických osob nebo podnikajících fyzických osob nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.
 • při spalování hořlavých látek na volném prostranství stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru, toto spalování včetně navrhovaných opatření předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
 • u činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím:

 

 • stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany,
 • prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,
 • zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,
 • stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy (např. vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice)HotwordStyle=BookDefault;  a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,
 • mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
 • u činností se zvýšeným požárním nebezpečím provádět:
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
 • odbornou přípravu preventistů požární ochrany
 • odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 • školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně
 • u činností s vysokým požárním nebezpečím provádět:
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
 • školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně

-Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí Ministerstvem vnitra.

-Technikům požární ochrany vydá Ministerstvo vnitra osvědčení o odborné způsobilosti. Ministerstvo vnitra může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvědčení tomu, kdo při výkonu činnosti technika požární ochrany vykazuje závažné nedostatky.

Činnost technika požární ochrany může být vykonávána:

 

 • v pracovněprávním vztahu (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;HotwordStyle=BookDefault;  nebo
 • na základě zvláštního zákona (zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 

Technik požární ochrany má odbornou způsobilost i k plnění úkolů preventisty požární ochrany.

PREVENTISTA POŽÁRNÍ OCHRANY

 • Plnění úkolů podle § 5 odst. 1 písm. d) a e) a § 16a odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně může vykonávat preventista požární ochrany. Jedná se o následující:
 • označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany (např. přenosné hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (např. hydranty, elektrická požární signalizace),
 • pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady, tzn. provádět preventivní požární prohlídky, umístění pro hasicí přístroje
 • provádět školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně u činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

 

 • Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy